مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی

دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل 70 صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

*دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     

چکیده

فصل اول: مقدمه و کلیات

مقدمه

کلیات 

 استومرها

     مشخصات برجسته الاستومرها

     تأثیر روش بستن آرچ وای

    ارتودنتیک self ligation 

    براکتهای self ligation 

    تاریخچه اتچمنت های ارتودنتیک self ligating

    مزایای براکت های self ligating 

فصل دوم : رنگها

سیستم های رنگ / سیستم Munsell 

سیستم CIE-Lab

انتخاب رنگ و خصوصیات آن

بررسی رنگ دندان

اندازه گیری رنگ دندان

فصل سوم: مواد و روشها

مواد و روشها

متغیرها

آنالیز آماری

فصل چهارم: یافته ها

یافته ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث

نتیجه گیری

منابع 

خلاصه انگلیسی

ضمیمه

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                     

تصویر 1-2: کره رنگ مانسل

تصویر 2-2: فضای رنگی CIE-LAB

تصویر 3-2: نمودارهای سیستم CIE-LAB

تصویر 2-3: فیبر نوری که در قسمت سر دستگاه کالریمتر نصب گردید 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     

جدول 1-4: مقایسه شاخص های رنگ قبل از گذاشتن الاستیک در داخل دهان در گروههای تحت مطالعه

جدول 2-4: مقایسه شاخصهای رنگ بعد از گذاشتن الاستیک در داخل دهان در گروهای تحت مطالعه

جدول 3-4: مقایسه شاخصهای رنگ اختلاف بعد و قبل از گذاشتن الاستیک در داخل دهان در گروههای تحت مطالعه

جدول 4-4: مقایسه قبل و بعد شاخص های a، l و b در گروههای ito ..... 41

جدول 5-4: مقایسه قبل و بعد شاخص های a، l و b در گروههای
 dentarum 

جدول 6-4: مقایسه قبل و بعد شاخص های a، l و b در گروههای glenro     43

جدول 7-4: تغییرات سه شاخص a، l و b با توجه به فرمول DE در
سه گروه

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار 1-4: نمودار ستونی میانگین شاخص a قبل و بعد از قرارگیری الاستیک ها در دهان در سه گروه تحت مطالعه

نمودار 2-4: نمودار ستونی میانگین شاخص l قبل و بعد از قرارگیری الاستیک ها در دهان در سه گروه تحت مطالعه

نمودار 3-4: نمودار ستونی میانگین شاخص b قبل و بعد از قرارگیری الاستیک ها در دهان در سه گروه تحت مطالعه

نمودار 4-4: نمودار ستونی میانگین تغییرات سه شاخص a، l و b با توجه به DE در سه گروه تحت مطالعه 

چکیده

مقدمه:

در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور – براکت استفاده می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایر به براکت را بازی می نماید. روشهای بستن آرچ وایر بر 3 دسته هستند. یکی از آنهااستفاده از لیگاچورهای الاستومریک است که خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و بعلت degeration و طبیعت غیر بهداشتی آنها احتیاج به نگهداری مستمر دارند و این مسئله کارآمدی کلینیکی را کاهش می دهد.

مواد و روشها:

برای مقایسه رنگ پذیری سه نوع از الاستیک لیگاچور dentarum ، ito و glenro ابتدا 12 بیمار که تحت درمان ارتودنسی قرار داشتند انتخاب شده و در هر یک از آنها 4 الاستیک از هر نوع در قسمتهای مختلف دهان استفاده شد. الاستیک ها قبل از قرار گیری در دهان با دستگاه Scaner Genius HR6X اسکن شده و در نرم افزار کامپیوتریAdobe photoshop CS2  قسمتی از الاستیک جهت تعیین رنگ انتخاب شد. پس از قرارگیری الاستیک ها در دهان بمدت 4 هفته یا یک ویزیت ارتودنسی الاستیک ها از دهان خارج شده و خشک شدند، دوباره اسکن شده و مجدداً توسط چاپگر چاپ گردیدند و بوسیله کالریمتر تغییرات رنگ آنها اندازه گیری شد و تغییرات رنگ (a, l, b) با مقایسه مقادیر بدست آمده از کالریمتر در مورد تغییرات هر یک از انواع مورد استفاده محاسبه شد.

یافته ها:

براساس تغییرات سه شاخص b، l و a با توجه به DE و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه شاخص رنگ پذیری در سه گروه، تفاوت معنی داری داشت (001/0 P<). اما آزمون توکی نشان داد که تفاوت شاخص رنگ پذیری بین glenro با دو گروه دیگر
( dentarum و ito) بود بطوری که رنگ پذیری glenro کمتر از دو گروه دیگر می باشد. 

نتیجه گیری:

با توجه به مقادیر بدست آمده b  ، l و a قبل و بعد از قرار گیری الاستیک ها در دهان در سه گروه ito، dentarum و glenro به ترتیب l درجاتی از کاهش را نشان می دهد. و همچنین b به طور محسوسی در هر سه گروه افزایش یافته است و چون + است در نتیجه میزان زردی آن بیشتر افزایش یافته است ولی a  با وجود منفی بودن در هر سه گروه، در ito و glenro افزایش یافته است، ولی در dentarum کاهش پیدا کرده است.

در مجموع میزان تغییر رنگ glenro از دو گروه دیگر کمتر است.

مقدمه

در ارتودنسی ثابت جهت نیل به درمان از رابطه آرچ وایر-لیگاچور-براکت استفاده
می شود که  لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایربه براکت را بازی می نماید. در ابتدا از سیم ها بویژه استنلس استیل جهت اتصال آرچ وایر به براکت استفاده می گردید ولی بعداً از الاستومرها یا اورینگ ها جهت اتصال آرچ وایر به براکت بهره گرفته شد. روش دیگری برای اتصال آرچ وایر به براکت نیز وجود دارد که به جای استفاده از لیگاچور بطور مستقل براکت نقش آن را بازی می کند و تغییری که در ساختار براکت انجام گرفته است آن را برای پذیرش آرچ وایر آماده نموده است.

روشهای بستن آرچ وایر به 3 دسته تقسیم می شوند:

1) استفاده از لیگاچورهای استنلس استیل که بعلت افزایش کار کلینیکی لازم برای آنها از محبوبیت کمتری برخوردار هستند.

2) استفاده از لیگاچورهای self ligating که روش مناسبی جهت کوتاهتر کردن cheir time و زمان درمان و همچنین کنترل دقیق جابجایی دندان است و بعلاوه کاهش چشمگیر در اصطکاک در آن به ثبت رسیده است.

3) استفاده از لیگاچورهای الاستومریک که از مزایای آن سهولت در استفاده از آن و کاهش زمان کار کلینیکی نسبت به لیگاچورهای استنلس استیل است ولی کنترل محدود کننده آنها با گذشت زمان تضعیف می گردد همچنین خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و بعلت degeneration و طبیعت غیربهداشتی آنها احتیاج دارند که بطور مستمر نگهداری شده بدین وسیله با کارآمدی کلینیکی مداخله دارند. بعلت اثر رنگ پذیری این لیگاچورها برآن شدیم که در این مطالعه اثر رنگ پذیری چند نوع مختلف از الاستیک modulus ها را با هم مقایسه نماییم. جت مقایسه میزان تغییر رنگ چند روش متفاوت وجود دارد که این روشها جهت ارزیابی رنگ دندان بکار می روند.

 1) استفاده از روش بصری 2) استفاده از کالریمتری 3) اسپکتروفتومتری 4) آنالیز کامپیوتری که در این تحقیق از روش کالریمتری و آنالیز کامپیوتری استفاده شده است. شرح کامل هر یک از این روشها در مبحث رنگ دندان و روشهای اندازه گیری آن آمده است.

 

Abstract:

Introduction:

In fixed orthodontics Archwire-ligature-bracket relationship is used to reach to therapeutic purposes. Ligature is the connector between Arch wire and bracket. One of the Methods of arch wire setting  is use of elastomeric ligatures that frictional characteristics of them tend to inhibit treatment progression & because of degeneration and unsanitry nature of them constant maintenance is needed & this matter reduces the clinical efficacy.

Methods and Materials:

To compare colour acceptability of three of elastic ligatures (dentarum, Ito & Glenro) 12 patients who were under orthodontic treatment were chosen & in each of them, four elastics of each kind were used in different parts of mouth. Before placing in mouth, elastics were scanned by scanner Genius HR6X mark and part of them were selected to assign colour Adobe photoshap Cs2 computer soft ware After placing elastics for four weeks, the elastics were taked –out of mouth and dryed. Then they were scanned again & sections of colour assignment were provided by photoshop soft ware According to previous method and then were printed by printer & colour changes were measured by colourimeter, colour changes (a, l, b) were calculated by comparing the acquired amounts by colourimeter in each changes of every kind of them.

 Findings:

According to changes of three idicies a, l, b considering the DE and One way ANOVA, index of colour acceptability in three groups was statistically significant (P<0.001), but Tukey test showed that the difference was between ghenro and two other groups (ito, dentarum) so that colour acceptability of glenro was less than the two other groups.

Conclusion:

Comparing "ito, dentarum and glenro" groups before and after placing, "l" revealed degrees of reduction and also "b" was increased in all the three groups significantly & Because it was positive, yellowness of it has increased in greater amount but "a" despite of being negative in three groups, has increased in ito glenro but has decreased dentarum. It could be concluded that colour acceptability of glenro is significantly less then other groups.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ortodensi-_751717_7487.zip1.5 MB

مقاله کزاز و راههای شیوع، پیشگیری و درمان

مقاله کزاز و راههای شیوع، پیشگیری و درمان دانلود مقاله  کزاز و راههای شیوع، پیشگیری و درمان آن  که شامل 12 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : Word بيماري کزاز کزاز بيماري است عفوني مشترک بين انسان و دامها که معمولاً بصورت تک تک و پراکنده ديده مي شود . بعلت آلوده بودن وسائل جراحي نيز ممکن است چند تن در بخش جراحي بدان دچار گردند . اين بيماري متأسفانه در کشور عزيز ما زياد ديده مي شود . کزاز ميکروب خاصي است که در انتهاي آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله بیماری ایدز به همراه تاریخچه و دانستنیهای ایدز HIV

مقاله بیماری ایدز به همراه تاریخچه و دانستنیهای ایدز HIV دانلود مقاله  بیماری ایدز به همراه تاریخچه و دانستنیهای ایدز HIV  که شامل 17 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : Word *بخش دانستنی های ایدز HIV بصورت رایگان همراه با خرید این محصول در خدمت شما قرار خواهد گرفت ایدز ایدز (به انگلیسی: AIDS یا Acquired immune deficiency syndrome) به معنی نشانه های نقص ایمنی اکتسابی می‌باشد ،یک بیماری پیشرونده علاج نشدنی  و قابل پیشگیری اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله تغذیه و چاقی

مقاله تغذیه و چاقی دانلود مقاله تغذیه و چاقی که شامل 26 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Word مقدمه مطالبي كه به خوانندگان گرامي تقديم مي شود براي شناساندن عارضه چاقي كه هر روز شيوع بيشتري پيدا مي كند ، تنظيم و ارائه شده است . اين عارضه با وجود اينكه واقعاً يك بيماري نيست ، زمينه را براي بسياري از ناخوشي ها به ويژه اختلالات قلب و عروق و ديابت فراهم مي سازد چاقي يك بلا و آفت براي سلامتي و رفاه افراد است و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

تحقیق منطق فازی

تحقیق منطق فازی دانلود تحقیق منطق فازی که در مجموع شامل 90 صفحه میباشد مشتمل بخش های زیر است : فرمت فایل : Word بخش اول : مقدمه منطق فازی متغیر های زبان شناختی : اجزای ابتدایی و اصول اولیه  تئوری مجموعه فازی : کاربرد فازی در پزشکی بخش دوم سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟ مشکلات عمده سیستم فازی TSK سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند؟ ماشین شستشوی فازی: تثبیت کنند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی (اقتصاد در تاریخ)

مقاله اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی (اقتصاد در تاریخ) دانلود مقاله اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی (اقتصاد در تاریخ) نوع فایل : Word تعداد صفحات : 63 فهرست و پیشگفتار 1-اهميت امور اقتصادي در فرآيند تاريخي -2 عملكرد اقتصاد ايران •-3تغييرات فرهنگي – اجتماعي و مسأله امنيت ملي و عمومي 4- ابعاد ساختار سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي مناسب براي پاسخگويي به نيازها   اهميت امور اقتصادي در فرآيند تاريخي پروفسور جان كنت گالبريت . ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله آفات پسته

مقاله آفات پسته دانلود مقاله آفات پسته نوع فایل : Word تعداد صفحات : 17 فهرست  - سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus:   مبارزه و كنترل:   2- سوسك طوقه و ريشه پسته (كاپنوديس) Capnodis sp.:   مبارزه و كنترل:   1- مبارزه شيميائي:   2- مبارزه غيرشيميائي:   3- سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora:   مبارزه:   2- مبارزه شيميائي:   4- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله معرفی دانشگاه شیراز

مقاله معرفی دانشگاه شیراز دانلود مقاله معرفی دانشگاه شیراز نوع فایل : Word تعداد صفحات : 16 فهرست و پیشگفتار معرفی دانشگاه دانشگاه شیراز با بیش از نیم قرن تجربه در زمره سرآمد ترین دانشگاه های ایران و با اعتبار بین المللی فعالیتهای جدیدی را در منطقه آزاد قشم آغازنموده است. دانشگاه شیراز در منطقه آزاد قشم از مهر ماه 1383 در مقاطع تحصیلی مختلف کارشناسی وکارشناسی ارشداقدام به پذیرش دانشجو از بین داوطلبان داخل و خارج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله فرار مغزها و نظريه كوچ مجازی

مقاله فرار مغزها و نظريه كوچ مجازی دانلود مقاله فرار مغزها و نظريه كوچ مجازی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 100 فهرست و پیشگفتار فرار مغزها يا مغزهاي فرار اصطلاح شناسي فرار مغزها نظريه كوچ مجازي در علم مديريت و رفتار سازماني فرار مغزها و راه‌هاي جبران آن تبادل مغزها، پديده تازه چگونگي فرارمغزهاازايران تلاش دولت براي باز گردان مغزها بهبود اوضاع اقتصادي و اشتغال ازفرار مغزها جلوگيري مي‌كند وزرا براي اخراج جوانان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه شبکه های عصبی

پروژه شبکه های عصبی دانلود پروژه شبکه های عصبی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 18 فهرست و پیشگفتار 1.شبکه های عصبی چیست؟ ..................................1 2.سابقه تاریخی ..........2 3.شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی ........................2 4.چرا از شبکه های عصبی کامپیوتری استفاده می کنیم؟ ...............4 4.1مزیت های استفاده از شبکه های عصبی ...4 4.1.1 یادگیری انطباق پذیری ...............4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده

مقاله رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده دانلود مقاله رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده نوع فایل : Word تعداد صفحات : 26 فهرست و پیشگفتار امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. در بسیاری از صنایع، امنیت به شکل پیشرفته یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله بررسی حقوق ورزشی

مقاله بررسی حقوق ورزشی دانلود مقاله بررسی حقوق ورزشی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 52 فهرست و پیشگفتار    مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

مقاله مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران دانلود مقاله مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران نوع فایل : Word تعداد صفحات : 110 فهرست و پیشگفتار تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic L ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی 27 گونه گیاهی بر علیه قارچ های بیماریزای گیاهی

مقاله بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی 27 گونه گیاهی بر علیه قارچ های بیماریزای گیاهی دانلود مقاله بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی 27 گونه گیاهی بر علیه قارچ های بیماریزای گیاهی که شامل 11 صفحه و با فرمت قابل ویرایشWord میباشد بشرح زیر است : *دارای چکیده به زبان انگلیسی چکیده :  امروزه کنترل زیستی عوامل بیماریزای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناك آفت كش هاي شيميايي از جمله تهديد سلامتي بشر، آلودگي محيط زيست،از بين بردن موجودات غير هدف و پیدایش عوامل بيماريزاي مقاوم ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي تعدادي از گياهان دارويي عليه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز

مقاله بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي تعدادي از گياهان دارويي عليه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز دانلود مقاله بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي تعدادي از گياهان دارويي عليه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز که شامل 13 صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده زمينه و هدف: باكتري ليستريا مونوسيتوژنز (Listeria monocytogenes) مي تواند عامل بسياري از موارد اسپوراديك و اپيدميك بيماري در انسان باشد که معمولاً از طريق مواد غذايي منتقل مي شود. ميزان بالاي مرگ و مير ناشي از ابتلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله اصول مدیریت مخازن نفتی و گازی چالش ها و راهکارهای صیانت بهینه از ذخایر هیدروکربوری در میادین مشترک

مقاله اصول مدیریت مخازن نفتی و گازی چالش ها و راهکارهای صیانت بهینه از ذخایر هیدروکربوری در میادین مشترک دانلود مقاله اصول مدیریت مخازن نفتی و گازی ؛ چالش ها و راهکارهای صیانت بهینه از ذخایر هیدروکربوری در میادین مشترک  که شامل 26 صفحه و در قالب فایل Word  میباشد ، بشرح زیر است : چکیده :  مدیریت جامع مخزن روشی جالب برای افزایش سوددهی شرکت­های نفتی است؛ در حقیقت مدیریت مخزن به­عنوان کلید موفقیت در طول حیات مخزن از مرحله اکتشاف تا ترک آن می­باشد. دست­ يافتن به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی دانلود مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی که در قالب فایل Word میباشد و بشرح زیر است: تعداد صفحات : 14 چکیده:  در این مستند سعی بر آن است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر مباحث تجارت الکترونیک به خصوص بازاریابی الکترونیکی(E-(marketing مورد بررسی قرار گیرد.به همین منظور در ابتدا و در مقدمه شرح مختصری از شبکه های اجتماعی و وضعیت آنها بیان شده است. پس از آن استفاده از شبک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله بررسی کالزایی در گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L

مقاله بررسی کالزایی در گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L دانلود مقاله بررسی کالزایی در گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L که شامل 10 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ،بشرح زیر است :                                                              چکیده : در این تحقیق القای کالوس در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه بر رشد اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی...

مقاله اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه بر رشد اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی... دانلود مقاله اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه بر رشد اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور که شامل 25 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است: *همراه با چکیده به زبان انگلیسی چکیده :  به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه، از اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور که نسبت به تمام آنتی بیوتیک های ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز

مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز که شامل 25 صفحه و بشرح زیر است : نوع فایل : Word چکیده :  مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مركزي مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به‌دست آمد. جامعه آماری 200 نفر کارمند و حجم نمونه 66 نفر از کارکنان بودکه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله بررسی اثرات هپاتوپروتكتيو گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss

مقاله بررسی اثرات هپاتوپروتكتيو گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss دانلود مقاله بررسي اثرات هپاتوپروتكتيو گياه مريم كوهي Swertia longifolia Boiss که شامل 54 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Word *دارای چکیده به زبان انگلیسی مقدمـه و چکیده : قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون از حافظه تاريخ باشد. يكي از دلايل مهم اين قدمت حضور باورهاي ريشه دار مردم سرزمينهاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است. شايد اين باور كه هيچ دردي نيست كه با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله بررسی اثرات میوه گیاه فلوس بر روی پروماستیگوت در محیط کشت

مقاله بررسی اثرات میوه گیاه فلوس بر روی پروماستیگوت در محیط کشت دانلود مقاله بررسی اثرات میوه گیاه فلوس بر روی پروماستیگوت در محیط کشت که شامل 8 صفحه و در قالب فایل Word میباشد ،  بشرح زیر است : چکیده   زمینه و هدف : انشان همواره برای از بین  بردن بیماریها از ابتدای خلقت تا به امروز از گیاهان دارویی استفاده می نموده است با توجه به  اینکه کشور ما ایران مهد دانشمندان بزرگ بوده و علم طب و استفاده از گیاهان دارویی از دیر باز در آن رواج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بررسي اثر التيام بخشی عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داری(Scrophularia striata) برروی زخم باز...

بررسي اثر التيام بخشی عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داری(Scrophularia striata)  برروی زخم باز... دانلود مقاله بررسي اثر التيام بخشی عصاره هيدروالكلي گياه تشنه داری(Scrophularia striata)  برروی زخم باز پوستی خرگوش که شامل 14 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده : گــــياه تشنــه داری كه در مناطقي از استان ایلام مي رويد سالهاست که به صورت تجربی در درمان بیماری های مختلف از جمله کمک به بهبود زخم به كار مي رود با اين وجود مطالعه زيادی روی آن صورت نگرفته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش ...

مقاله بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش ... دانلود مقاله بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان که شامل 9 صفحه و با قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده: گرگرفتگی به عنوان یکی از عوارض شایع و آزار دهنده یائسگی بر کيفيت زندگی افراد یائسه تاثير زیادی گذاشته و احساس سالم بودن را در آنان تضعيف می نماید. در حال حاضر برای درمان اين حالت از هورمون درمانی که د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بررسي تأثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص هاي رشد پارامترهای خون شناسي و تركيب لاشه ماهي قزل آلای ...

بررسي تأثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص هاي رشد پارامترهای خون شناسي و تركيب لاشه ماهي قزل آلای ... دانلود مقاله بررسي تأثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص هاي رشد پارامترهای خون شناسي و تركيب لاشه ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykis که در قالب فایل Word و شامل 26 صفحه  میباشد ، بشرح زیر است :  *دارای چکیده به زبان انگلیسی چكيده :  در این پژوهش عملكرد پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص هاي رشد، پارامترهای خون شناسي و تركيب لاشه ماهي قزل آلاي رنگين كمان مورد بررسی قرار گرفت. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله آینده نگاری فناوری

مقاله آینده نگاری فناوری دانلود مقاله آینده نگاری فناوری که شامل 12 صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است : مطالعه موردی:  چین چکیده: در این مقاله پس از بیان اهمیت، تاریخچه و خلاصه ‌ای از روش ‌‌شناسی، آینده ‌نگاری چین از ابعاد مختلف بررسی شده است. ابعاد آینده ‌نگاری چین شامل سابقه، اهداف، افق، روش، کاربردهای مورد انتظار، معیار انتخاب کارشناسان، معیار انتخاب فناوری، سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

کتاب سفر زندگی و پیدا کردن پاسخ ده سؤال اساسی در زندگی

کتاب سفر زندگی و پیدا کردن پاسخ ده سؤال اساسی در زندگی دانلود کتاب سفر زندگی و پیدا کردن پاسخ ده سؤال اساسی در زندگی که شامل 156 صفحه میباشد بشرح زیر است : مقدمه :ما تحت‌تأثیر نیروهایی  که درون ما حضور دارند زندگی می‌کنیم ، ما وانمود می‌کنیم آنها را به خوبی درک می‌کنیم. این نیروها عشق‌های ما را برای ما تدراک می‌بینند، این نیروها در نهایت زندگی ما را هدایت می‌کنند: تیر دشمن، بیماری و حتی کارهایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست

کتاب آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست دانلود کتاب آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست که شامل 41 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است : فهرست مطالب 1- کانی شناسی آزبست 2- انواع آزبست 2-1 کریزوتایل (3MGO,2SIO2,2H2O) 2-2 آموسیت [SIO3( FE MG)] 2-3 کروسیدولیت[NA FE (SIO3)2.FE SIO3,H2O] 2-4 آنتوفیلیت[7.SI8.(OH)2(MG FE)] 3- مصارف آزبست 4- بیماری های ناشی از آزبست: 5- عوامل خطر و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست 5-1 عوامل خطر 5-2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

بررسي آثار بيولوژيك خطوط انتقال و توزيع نيرو و مروري بر حد حريم مجاز اطراف اين خطوط

بررسي آثار بيولوژيك خطوط انتقال و توزيع نيرو و مروري بر حد حريم مجاز اطراف اين خطوط دانلود مقاله بررسي آثار بيولوژيك خطوط انتقال و توزيع نيرو و مروري بر حد حريم مجاز اطراف اين خطوط  که شامل 16 صفحه و در قالب فایل Word  میباشد ، بشرح زیر است : چكيده:  از زمانيكه خطوط انتقال نيرو با ولتاژهاي بالا به حريم زندگي انسانها نزديك شد، بحث و بررسي پيرامون آثار سوء احتمالي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي اطراف اين خطوط بر موجودات زنده بخصوص انسانها مورد توجه محافل علم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

پاورپوینت كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه‌هاي كامپيوتري و مفاهیم انتقال داده

پاورپوینت كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه‌هاي كامپيوتري و مفاهیم انتقال داده دانلود پاورپوینت كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه‌هاي كامپيوتري و مفاهیم انتقال داده  که شامل 43 اسلاید و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : PowerPoint چکیده در این پاورپوینت سعی شده است که تمامی مطالب بصورت آسان برای درک بهتر مفاهیم ارائه گردد. در جمع آوری این کمک پایان نامه از کتاب نقل وانتقال اطلاعات (استالینگ) استفاده شده است که تلاش بر این شده مطالبی مفید درباره‌ی کدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده

پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده دانلود پاورپوینت   سمينار درس ريزپردازنده  که شامل 48 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، سخت افزار ، نرم افزار و ....... سمينار درس ريزپردازنده موضوع : تراشه PIC مقدمه با توجه به اهميت و گسترش روزافزون كاربردهاي ميكروكنترلرها و محدوديت هايي كه ميكروكنترلرهاي خانواده ي MCS51 ايجاد مي كرد،شركت  Microchipنس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها

پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها دانلود پاورپوینت   نظریه زبانها و ماشینها   که شامل 224 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint  عنوان منبع: نظریه زبانها و ماشینها Languages & machines Written By: Thomas A.Sudkamp جايگاه درس در رشته کامپيوتر  ضرورت اين درس:  ضرورت نياز به زبانهای سطح بالا  ضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشين  تنوع زبانهای برنامه نويسی سطح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت موس Mouse

پاورپوینت موس Mouse دانلود  پاورپوینت   موس Mouse  که شامل 21 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT  و ....... فهرست دید کلی  تاریخچه  اجزای موس  قاب موس  گوی موس  غلتک  چرخها  دیود و آشکارساز نوری  کلیدهای موس موس نوری  موس بی‌سیم  نوع اتصال دهنده  سریا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مدیریت پروژه IT

 پاورپوینت مدیریت پروژه IT دانلود  پاورپوینت  مدیریت پروژه IT  که شامل 159 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint مديريت پروژه IT (IT PROJECT MANAGEMENT) تعاريفي از پروژه (PROJECT) •مجموعهاي از وظايف (task) كه فقط يك بار انجام (كامل) ميشود. به عبارت ديگر، هر پروژه منحصر به فرد است. •مجموعه تلاش جديدي است كه بايد در زماني مشخص، با كيفيت مشخص و با هزينهاي مشخص به پايان برسد. • ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت مدیریت کنترل پروژه

پاورپوینت مدیریت کنترل پروژه دانلود  پاورپوینت  مدیریت کنترل پروژه   که شامل 22 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint فهرست فصل اول مقدمه ای بر مدیریت پروژه  تاریخچه پروژه چیست ؟ ویژگیهای یک پروژه  مشخصات منابع کاری ومصرفی  مقایسه بین پروژه ها با فرایندهای عملیات مدیریت پروژه چیست؟ هزینه های ناشی ازتاخیرپروژه هزینه های کمی: هزینه های کمی (quantitative )  هزینه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت معماری کامپیوتر

پاورپوینت معماری کامپیوتر دانلود پاورپوینت   معماری کامپیوتر   که شامل 38 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint در تقریبا طی 60 سال از زمانی که نسل اول کامپیوتر بوجود آمده تکنولوژی کامپیوتر پیشرفت چشمگیری داشته است.     امروز یک کامپیوتر شخصی با عملکرد خوب را می توان کمتر از 500 دلار خریداری کرد. کامپیوتری که دارای حافظه بالا و ذخیره دیسک بیشتری است در مقایسه با سال 1985چنین کا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات دانلود پاورپوینت  مبانی فناوری اطلاعات  که شامل 158 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint اطلاعاتامروزه اطلاعات عامل اصلي قدرت است.اطلاعات ثروتي ناشناخته اما فراوان است.تسلط واقعي تسلط اطلاعات است.متاسفانه اطلاعات در کشورهاي در حال توسعه ناشناخته مانده است.فراواني اطلاعات يك مزيت است. نقش هايIT:The effects of Information Technology on Creativity (Human Work Scienc ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت مبانی کامپیوتر

پاورپوینت مبانی کامپیوتر دانلود  پاورپوینت  مبانی کامپیوتر  که در مجموع شامل 65 اسلاید میباشد : نوع فایل : PowerPoint همراه با تصاویر سخت افزارها ، قطعات و دستگاه های جانبی کامپیوتر به همراه توضیحات مفهومی کامل آنها و همچنین تحلیل مفاهیم نرم افزاری و سیستم عامل جهت فراگیری سریع مفاهیم کامپیوتری. *نرم‌افزار يكي از بخش‌هاي اساسي كامپيوتر به شمار مي‌آيد، كه در واقع سخت‌افزار را بكا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت Front page

پاورپوینت Front page دانلود  پاورپوینت Front page  که شامل 16 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT  و ....... فهرست مقدمه  تذکرات مهم  فسمت های مختلف front page  معرفی نرم افزار front page  مروری بر فرانت پیج 2003  آموزش فرانت پیج ( گذاشتن فایلهای صوتی – تصویری  ایجاد bacground (صوتی و ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

پاورپوینت آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ

پاورپوینت آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ دانلود  پاورپوینت  آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ  که شامل 15 اسلاید میباشد : نوع فایل : PowerPoint *فیلترها در فتوشاپ برای تغییر حالت تصاویر موررد استفاده قرار میگیرند فیلترهای آموزشی در این پاورپوینت به شرح زیر میباشد : ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، سخت افزار ، نرم افزار و ....... این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش

پاورپوینت مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش دانلود  پاورپوینت  مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش  که شامل 31 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، سخت افزار ، نرم افزار و ....... مقدمه امروزه با گسترش سيستم هاي پايگاهي و حجم بالاي داده ها ي ذخيره شده در اين سيستم ها ، نياز به ابزاري است تا بتوان داده هاي ذخيره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و مفاهیم مدیریت

پاورپوینت فناوری اطلاعات و مفاهیم مدیریت دانلود  پاورپوینت   فناوری اطلاعات و مفاهیم مدیریت   که شامل 71 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ....... فهرست   سیستمهای اطلاعاتی مفاهیم و تعاریف طبقه بندی و تکامل سیستمهای اطلاعاتی پردازشهای تراکنشی در مقابل سیستمهای اطلاعاتی وظیفه ای چگونه IT فعالیتهای سازمانی را حمایت می کند. چگونه IT زنجیره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت کامپیوترهای قابل حمل

پاورپوینت کامپیوترهای قابل حمل دانلود  پاورپوینت  کامپیوترهای قابل حمل  که شامل 29 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT و ....... فهرست تاریخچه جایگزین سیستمهای رومیزی بسط دهنده سیستمهای رومیزی PDA ها Hotsync  کارتهای حافظه PDA  جدول ارتقاء سیستمهای قابل حمل PC Card  پورتهای با عملکرد مشخص پورتهای با مقاصد عمومی رابط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics

پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics دانلود  پاورپوینت   مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics  که شامل  27 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، رباتیک و ....... عناوین تاریخچه منطق فازی  بررسی اجمالی کنترلرهای فازی  کنترلرهای ساده فازی  کنترلرهای خود سازمان ده فازی  کنترلرهای وفق پذیر فازی  برر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا بصورت تصویری

پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا بصورت تصویری دانلود  پاورپوینت  مراحل رشد گیاه کلزا بصورت تصویری   که شامل 12 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint فهرست تصاویر مراحل رشد گیاه کلزا مرحله سبز شدن (لپه ای) مرحله دو برگ حقیقی مرحله چهار برگ حقیقی مرحله پنج برگ حقیقی مرحله روزت کامل(8-6 برگی) شروع گلدهی گل اذین در کلزای معمولی(B.napus) گل اذین در کلزای لهستانی(B.rapa) مرحله 90 درصد گلدهی 10 درصد رسیدگی تغییر رنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت گیاه دارویی زنجبیل

پاورپوینت گیاه دارویی زنجبیل دانلود  پاورپوینت گیاه دارویی زنجبیل  که شامل 19 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint فهرست محتوا زنجبیل پیشینه ادویه‌ای آرامبخش ریشه خوراکی زنجبیل کاربردهای دیگر زنجبیل: زنجبيل Ginger معرفي گياه تركيبات گياه اشكال موجود نحوه مصرف و خواص درمانی نكات احتياطي تداخل هاي احتمالي زنجبیل(Zingiber officinale) ادویه ای قدیمی ادویه ای آرامبخش دلیل معجزهگر بودن زنجب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت کلیات گرافیک کامپیوتری

پاورپوینت کلیات گرافیک کامپیوتری دانلود  پاورپوینت کلیات  گرافیک کامپیوتری  که شامل 20 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint فهرست محتوا گرافیک رایانه ای :کم کردن حجم تصویر سخت افزار کارت گرافیک کارت گرافيک  سه بخش اساسی کارت گرافیک عناصر روی کارت گرافيک  تصویرسازی (Illustration)- حجم تصاوير  سيستم رنگ دقت تصاوير Resolution مانيتور  تکنولوژی نمايش  محدوده قابل مشاهده&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت معرفی تصویری گیاهان دارویی به همراه نام فارسی و لاتین

پاورپوینت معرفی تصویری گیاهان دارویی به همراه نام فارسی و لاتین دانلود  پاورپوینت  معرفی تصویری گیاهان دارویی به همراه نام فارسی و لاتین  که شامل 60 اسلاید میباشد : نوع فایل : PowerPoint این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود. *هدف ما راحتی شماست*   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت گذري بر تاريخچه كامپوتر و دیگر قسمتهای آن

پاورپوینت گذري بر تاريخچه كامپوتر و دیگر قسمتهای آن دانلود  پاورپوینت  گذري بر تاريخچه كامپوتر و دیگر قسمتهای آن  که شامل 44 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، سخت افزار ، نرم افزار و ....... فهرست محتوا گذري بر تاريخچه كامپوتر :  مقدمه اولين باري كه كامپيوتر ساخته شد يك ابزار بسيار قوي بود . البته با استانداردهاي كنوني اين ابزار بسيار كوچك به نظر مي ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق آشنايی با ضمان و احكام آن

تحقیق آشنايی با ضمان و احكام آن دانلود تحقیق  آشنايی با ضمان و احكام آن نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 50 فهرست محتوا   پیشگفتار هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ يابي به اين سئوالات است که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟ آياضمان مزبور به حکم قانون وضع شده يا ناشي از قرارداد است؟ تعدي و تفريط چه مفهومي داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشي از تعدي و تفريط امي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پروژه کارآفرینی تأسيس درمانگاه

پروژه کارآفرینی تأسيس درمانگاه دانلود پروژه کارآفرینی  تأسيس درمانگاه  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 35 فهرست محتوا   1-خلاصه طرح نام طرح:  تاسیس درمانگاه شبانه روزی  محل اجراء: تهران - شهر قدس- بلوار امام حسین - میدان ولیعصر- خیابان 20 متری  میزان سرمایه گذاری : 2506576566 سرمایه در گردش : 323306900 نوع خدمات : خدمات درمانی و بهداشتی  ظرفیت : به دلیل این که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

تحقیق زمينه يابي اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر و پسر دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد...

تحقیق زمينه يابي اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر و پسر دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد... دانلود تحقیق  زمينه يابي اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر و پسر دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 36 فهرست محتوا   پیشگفتار چكيده تعريف : به طور کلي اعتياد به اينترنت را مي توان به عنوان نوعي استفاده از اينترنت که مي تواند مشکلات روانشناختي، اجتماعي، درسي و يا شغلي در زندگي فرد اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

تحقیق ظهور ماشين ،انواع شمع هاي ماشين

تحقیق ظهور ماشين ،انواع شمع هاي ماشين دانلود تحقیق  ظهور ماشين ،انواع شمع هاي ماشين نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 33 فهرست محتوا   پیشگفتار انقلاب صنعتي - اين پديده سده نوزدهمي كه از انگلستان به راه افتاد و سراسر دنيا رافراگرفت - به درستي پيامد مستقيم جهان بيني دوران ماشين بود. درباره اين رخداد بزرگ تاريخ بشر كتابهاي بي شماري نگاشته اند. همه ويژگيهاي انقلاب صنعتي ريشه در انديشه و جهان بيني دوران ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

تحقیق تأثير نماز بر روح انسان و جلوگيری از انحرافات اخلاقی

تحقیق تأثير نماز بر روح انسان و جلوگيری از انحرافات اخلاقی دانلود تحقیق  تأثير نماز بر روح انسان و جلوگيری از انحرافات اخلاقی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 31 فهرست محتوا   پیشگفتار   به نظر مي‌رسد كه نماز اين عالي‌ترين جلوه نياز، ارتباطي گسترده با ابعاد مختلف زندگي انسان داشته باشد. از ميان تمام فرايضي كه از لحاظ ديني بر مسلمانان واجب است نماز بيشترين ارتباط را با انسان دارد. هر روز پنج بار نماز اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

طرح توجيهی مصنوعات مفتولی شرکت صنعتی شیروان

طرح توجيهی مصنوعات مفتولی شرکت صنعتی شیروان دانلود پروژه کارآفرینی  طرح توجيهی مصنوعات مفتولی شرکت صنعتی شیروان نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 12 فهرست محتوا   الف ) مشخصات كلي طرح                      1- مراحل اجرايي اعطاي تسهيلات :  الف 3– درخواست كننده تسهيلات اعتباري  الف 3-1-مشخصات درخواست كننده  الف 3-2- سوابق و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تحقیق تاثير مکمل های ورزشی بر فعاليت ورزشكاران

تحقیق تاثير مکمل های ورزشی بر فعاليت ورزشكاران دانلود تحقیق  تاثير مکمل های ورزشی بر فعاليت ورزشكاران  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 23 فهرست محتوا   پیشگفتار اگر یک بدن ساز و یا ورزشکار حرفه ای هستید، به طور حتم یکی از دغدغه های اصلی شما باید بالا بردن کارآیی و انرژی بدن تان باشد. شاید سپری کردن مدت زمانی طولانی در باشگاه ورزشی بتواند شما را به هدفتان نزدیک کند. اما امروزه برای نتیجه گرفتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

تحقیق تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

تحقیق تاثیر بیمه در اقتصاد خرد دانلود تحقیق  تاثیر بیمه در اقتصاد خرد نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 26 فهرست محتوا   پیشگفتار بیمه‌خرد عرصه‌ای جدید برای فعالیت بیمه‌ گران مقدمه «بیمه» واژه‌ای است که در جوامع مختلف در طی زمان از گذشته‌های دور تاکنون به معانی متفاوتی به‌کار رفته است. امروزه «بیمه» مفهومی است بسیار وسیع و گسترده که هر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

مقاله تاج محل

مقاله تاج محل دانلود مقاله  تاج محل نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 15 فهرست محتوا   پیشگفتار تاج محل مكاني در شهر آگراي هندوستان مي باشد كه در زمان امپراطوري مغول و در زمان پادشاهي شاه جهان و به ياد همسر مورد دلخواه وي ممتازمحال ساخته شده است . تاج محل بهترين مثال معماري عصر مغول مي باشد سبكي كه تركيبي از عناصر فارسي تركي، هندي ومعماري اسلامي  را در خود دارد در سال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تحلیل نظری انقلاب اسلامی

 تحلیل نظری انقلاب اسلامی دانلود مقاله  تحلیل نظری انقلاب اسلامی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 35 فهرست محتوا   پیشگفتار مقدّمه  انقلاب اسلامي ايران به عنوان مهم ترين و بزرگ ترين پديده سياسي و اجتماعي آخر قرن چهاردهم هجري قمري و رُبع آخر قرن بيستم ميلادي، در طي قريب به سه دهه حيات و پايداري، همواره مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان، متخصصان علوم سياسي و كارشناسان علوم اجتماعي و جامع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

تحقیقات researches

تحقیقات researches دانلود مقاله با موضوع  تحقیقات researches نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست محتوا   پیشگفتار تقسیم بندی تحقیقات مختلف الف-بر اساس پاردایم 1- رویکرد خرد گرایانه: پارادایم خردگرایانه با دیدگاه اصالت تحصلی سرو کار دارد. مفروضه این پاراداین این است که واقعیت چیزی است که فرد می تواند به وسیله حواس خود آن را تجزیه کند.این پارادایم بر پایه این اصل استوار است ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پروژه کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل

پروژه کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل دانلود پروژه کارآفرینی  شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 61 فهرست محتوا   مقدمه: رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده‌ موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه حلي راكه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی

مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی دانلود مقاله  شاخصهای مدیران فرهنگی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 15 فهرست محتوا   پیشگفتار پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم  خلاصه :  مدیریت سازمان ها، همانند هر پدیده ای دارای ماهیتی پویا هستند. میزان پویایی مدیریت سازمان، بسته به مجموعه اقدامات عملی و کنش های فکری مدیران است. برای برون رفت از چالش هایی که سازمان ها با آن روبه رو هستند، همخوان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله سلسله طاهریان

مقاله سلسله طاهریان دانلود مقاله  سلسله طاهریان نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 17 فهرست محتوا   پیشگفتار ایرانیان همیشه دارای هوش و زکاوت بالای بوده وهستند و زیر بارحکومت ظلم وستم نمی روند. زمانیکه اسلام وارد ایران شد ایرانیان آن را به عنوان دین عدالت و مساوات پذیرفتند تا از زیر فشار نابرابریهای که در زمان ساسانیان تحمل کرده بودند رهایی یابند. امادر زمان بنی امیه با وجود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

سیستم عامل Operating system

سیستم عامل Operating system دانلود مقاله تحقیقی سیستم عامل Operating system نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 22 شرح محتوا   پیشگفتار تاريخچه برنامه هاي روي سيستم عامل palm به صورت آيكن نمايش داده می‌‌شوند ،سيستم عامل palm توسط jeff Howkins براي استفاده در pda‌ها بوسيله us robotics نسخه 1.0 تهيه شده بود براي pilot اصلي 1000,5000 ونسخه 2.0 براي palm pilot شخصي و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی (EBSD)

پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی (EBSD) دانلود مقاله تحقیقی پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی (EBSD) نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 24 فهرست محتوا   مقدمه: پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی(EBSD) روشی است که برای بدست آوردن اطلاعات کریستالوگرافیک از یک نمونه در میکروسکوپ SEM است.در این راهنما سعی شده است که مفید بودن این تکنیک و مکانیسم آن توضیح داده شود… مواد کریستالی و ریزساختار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تحقیق حسابداري

تحقیق حسابداري دانلود مقاله تحقیقی حسابداري نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 10 فهرست محتوا   پیشگفتار در بسیاری از کشور های جهان، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی که سقف فعالیت های مالی شان از حد مشخصی می گذرد، ناگزیر از پذیرش حسابرسان قسم خوردۀ برون سازمانی در پایان هر سال مالی هستند. این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی دانلود مقاله تحقیقی با موضوع حسابداری صنعتی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 20 فهرست محتوا   پیشگفتار حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیهو تحلیل گزارشهاو بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند...  در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

كنترل كننده هاي برنامه پذير PLC

كنترل كننده هاي برنامه پذير PLC دانلود مقاله تحقیقی كنترل كننده هاي برنامه پذير PLC نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 22 فهرست محتوا   پیشگفتار PLC مجموعه اي از فرهنگ و تخصص و تجربه و ابزار و روش و مراحل مشخص در توليد يك محصول نرم افزاري است. PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC کنترل کننده ای است نرم افزاری که در قسمت ورودی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مبحث ديناميك در رشته مكانيك

مبحث ديناميك در رشته مكانيك دانلود مقاله تحقیقی مبحث ديناميك در رشته مكانيك نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 22 فهرست محتوا   پیشگفتار نامه‌ها و نوشته‌هاي "ايزاك نيوتن" دانشمند و فيزيكدان بزرگ جهان در يك كتاب منتشر مي‌شود. نامه‌ها و دست نوشته‌هاي ايزاك نيوتن كه از زمان مرگ وي تاكنون حفظ شده است، به صورت كتاب منتشر مي‌شود. قرار است، اصل اين دست نو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مديريت تغيير و بهبود سازمان

مديريت تغيير و بهبود سازمان دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مديريت تغيير و بهبود سازمان نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 34 فهرست محتوا   پیشگفتار مديران امروزي در محيطي پرابهام، پويا و متحول كار مي كنند. يكي از بارزترين خصوصيات عصر حاضر، تغييرات و تحولات شگرف و مداوم در طرز تفكر، ايدئولوژي، ارزش هاي اجتماعي، روش هاي انجام كار و بسياري از پديده‌هاي ديگر زندگي است. علوم مختل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

کاربرد مدارهای فرمان در تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو

کاربرد مدارهای فرمان در تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو دانلود مقاله تحقیقی با موضوع کاربرد مدارهای فرمان در تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 20 فهرست محتوا   پیشگفتار در عصر حاضر پی ال سی جای خود را باز کرده و کنتاکتور کم کم جایي خود را به پی ال سی می دهد. اما هنوز هم در مدارات ساده تر کنتاکتور استفاده می شود.  بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله مباني سازمان مديريت و ارتباطات

مقاله مباني سازمان مديريت و ارتباطات دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مباني سازمان مديريت و ارتباطات  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست محتوا   پیشگفتار   اين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. عوامل پديدآورنده تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه‌هاي ايجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

آشنايي با برينگها

آشنايي با برينگها دانلود مقاله تحقیقی با موضوع آشنايي با برينگها نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 27 فهرست محتوا   پیشگفتار برينگ (Bearing ) را ميتوان به مثابه قلب ماشينآلات در تمام صنايع در نظر گرفت. نقش اصلی برينگ در ماشينآلات ايجاد بستر مناسب حرکت و تحمل بار است. لذا كوچكترين خلل در كاركرد برينگها ، ماشين آلات را از حركت يا کار مؤثر باز ميدارد. از آنجا كه اصطكاك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

برنامه ریزی توسعه شغلی

برنامه ریزی توسعه شغلی دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع برنامه ریزی توسعه شغلی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 14 فهرست محتوا پیشگفتار برنامه ریزی توسعه شغلی،یکی از امور مهمی است که تعیین اهداف، راههای وصول به اهداف را میسر می سازد، هرچه واحد کاری رشد بیشتری پیدا کند احتیاج به برنامه ریزی بیشتری می باشد وقت شما بیشتر صرف برنامه ریزی شده، از کارهای اجرایی عادی شما کاسته خواهد شد... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تحقیق ریاضیات

تحقیق ریاضیات دانلود تحقیق ریاضیات نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست محتوا پیشگفتار ریاضیات عموما مطالعه الگوی ساختار، تحول، و فضا تعریف شده است؛ بصورت غیر رسمی تر، ممکن است بگویند مطالعهاعداد و اشکال است.تعریف ریاضیات بر حسب وسعت دامنة آن و نیز بسط دامنة فکر ریاضی تغییر کرده است. ریاضیات زبانی خاص خود دارد،که در آن به جای کلمات و علائم نقطه گذاری از اعداد و نمادها اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله روش حل مسائل

مقاله روش حل مسائل دانلود مقاله روش حل مسائل   نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا   آنالیز عددی و روش حل مسائل در آن روشهاي حل مسئله برآورد خطاها کاربردها نرم افزار‌ها برنامه ريزي خطي و روش سيمپلكس مفهوم برنامه ریزی خطی ویژگی های برنامه ریزی خطی مدل عمومي مدل سازي حل مسائل برنامه ریزی خطی منبع:   پیشگفتار آنالیز عددی (Numerical a ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تاثير ناسيوناليسم بر شاعران و نويسندگان ايران زمين

تاثير ناسيوناليسم بر شاعران و نويسندگان ايران زمين دانلود مقاله تحقیقی با موضوع تاثير ناسيوناليسم بر شاعران و نويسندگان ايران زمين نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا شاعر اجتماعي كيست؟ تاثير ناسيوناليسم بر نوسيندگان ايراني منابع:   پیشگفتار (( تفكر هرگز يك فعاليت جدابافته و بدور از تاثيرهاي زندگي گروهي نيست. از همين روي ، تفكر را بايد در چهارچوب زمينه اجتماعي اش در نظر گرفت. )) ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تسمه نقاله

تسمه نقاله دانلود مقاله تسمه نقاله نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا پیشگفتار توليد تسمه نقاله از همان ابتدا بر اساس استانداردهاي ISO و BS در دستور كار مديران و دست اندركاران شركت سهند قرار گرفت و پس از آن با استقرار نظام تضمين كيفيت ISO 9002 گامهاي لازم و اساسي را براي جهاني شدن و حضور در بازارهاي بين المللي برداشته شد. تسمه نقاله هاي سهند از كيفيت و مر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

فيزيولوژي يادگيري و اهميت آن

فيزيولوژي يادگيري و اهميت آن دانلود مقاله تحقیقی با موضوع فيزيولوژي يادگيري و اهميت آن نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 8 فهرست محتوا   پیشگفتار «يادگيري» از آن دست واژه‌هايي‌ست كه هركس يك شناخت شهودي از آن دارد. با اين همه مفهوم دقيق و علمي آن بسيار پيچيده و مشكل به نظر مي‌رسد. به طور اساسي يادگيري به يك گروه از فرآيندها براي قراردادن چيزها در مغز و ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تحقیق وبر و جامعه شناسی معرفت

تحقیق وبر و جامعه شناسی معرفت دانلود تحقیق وبر و جامعه شناسی معرفت  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست محتوا «معرفی کتاب ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت – دکتر منوچهر آشتیانی» یکی از آخرین فرزندان جامعه شناسی به عنوان علمی مدرن، جامعه شناسی معرفت است که با شناخت جامعه شناسانه شناخت های انسانی، سعی در واکاوی پیوندهای خاستگاهی شناخت آدمی با زمینه اصلی هستی اجتماعی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي

روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي دانلود مقاله تحقیقی با موضوع روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 12 فهرست محتوا مقدمه روانشناسي صنعتي ( اشتغال) مشاوره چیست؟ مشاوره شغلي چيست؟ مشاوره شغلی و اهداف کاربردی آن زندگی تحصیلی و زندگی شغلی نتیجه گیری منبع: مقدمه: ورود به دنياي كسب و كار در عصر حاضر كه جهان وارد دوره اي از فرصتها و چالش هاي بزرگ شده است ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله روانشناسي علل اضطراب از ديدگاه رفتارگرايان

مقاله روانشناسي علل اضطراب از ديدگاه رفتارگرايان دانلود مقاله روانشناسي علل اضطراب از ديدگاه رفتارگرايان نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 20 فهرست محتوا تاریخچه رفتار درمانی پیدایش رفتارگرایی : روان‌شناسی پاولوف، واتسون و اسکینر مفاهیم بنیادی نظریه رفتار درمانی مفهوم اضطراب و بیماری روانی هدف و انتظار از رفتار درمانی بيماري اضطراب مراحل رفتار درمانی بيماري اضطراب تکنیکهای رفتار درمانی بيماري ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

نگاهي گذرا بر ادبيات غرب

نگاهي گذرا بر ادبيات غرب دانلود مقاله تحقیقی نگاهي گذرا بر ادبيات غرب نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 28 فهرست محتوا تاثير ادبيات فارسي بر شاعران غربي ادبيات كهن فارسي و مطالعات غربي ها تاثير ادبيات اسلامي بر شاعران غربي غرب در تقابل با مولوي و گونه ادبي صوفي نمايشنامة «آنتوني و كلئوپاترا» اثر ويليام شكسپير منابع:   پیشگفتار ادبيات فارسي بر نويسندگان و فرهنگ ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مرمت تاريخي شمال و بناهاي مرمتي ساري

مرمت تاريخي شمال و بناهاي مرمتي ساري  دانلود مقاله  مرمت تاريخي شمال و بناهاي مرمتي ساري     نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 13 فهرست محتوا   نگاهي به مرمتگر تاريخي شمال كشور * استاد احساني، ۲۲ سال است كه به مرمت آثار تاريخي استان گلستان ومازندران مشغول است مرمت و حفظ آثار تاريخي نزد ملل توسعه يافته از اهميت والايي برخوردار است. چه آثار و يادمان هاي تاريخي انسان معاصر را با گذشته و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مس Copper

مس Copper دانلود مجموعه تحقیقی کامل با موضوع مس Copper نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 100 فهرست محتوا پیشگفتار مس در طبيعت به صورت مس خالص، سولفيدي يا اکسيدي موجود است که بيشتر به حالت کاني‌هاي سولفيدي چون کالکوپيريت، بورنيت و کالکوزيت يافت مي‌شود. مس طبيعي در حالت آزاد به‌صورت توده‌هاي بزرگ يا به شکل ذرات پراکنده در سنگ‌هاي آذرين در قشر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

معماری بیونتیک و اندیشه های گِرگ لین

معماری بیونتیک و اندیشه های گِرگ لین دانلود مقاله معماری بیونتیک و اندیشه های گِرگ لین نوع فایل : Word  تعداد صفحات : 13 شرح مطالب قرنهاست که بشر در رابطه تنگاتنگ با طبیعت به سر برده و برای تولید مایهتاج خود از آن الهام می گیرد . لئوناردو داوینچی ، نابغه عصر رنسانس ، یکی از اولین کسانی بود که برای ساخت ماشین پرواز دانشهای « بیولوژی » و « فنی » زمان خود را درآمیخت و برای حل مسائل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله جوشکاری زیر آب

مقاله جوشکاری زیر آب دانلود مقاله جوشکاری زیر آب   نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 8 فهرست محتوا مقدمه بيش از يك صد سال است كه قوس الكتريكي در جهان شناخته شده و بكار گرفته مي شود. اما اولين جوشكاري زير آب توسط نيروي دريايي بريتانيا انجام شد- در آن زمان يك كارخانه كشتي سازي براي آب بند كردن نشت هاي موجود در پرچ هاي زير كشتي كه در آب واقع شده بود از جوشكاري زير آبي بهره گرفت. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

Heart Patient بیمار قلبی

 Heart Patient بیمار قلبی دانلود مقاله تحقیقی لاتین با موضوع Heart Patient بیمار قلبی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا   Congenital Heart Disease ?What is a congenital heart defect ?How common are these defects ?What caused the defect ?How is a congenital heart defect discovered ?What happens after a heart defect is found Missouri Heart Patient Helped By ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

توضيحاتي پيرامون گل داودي

توضيحاتي پيرامون گل داودي دانلود تحقیق توضيحاتي پيرامون گل داودي نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 30 فهرست محتوا  پیشگفتار داودي يا کليزانتموم بعنوان يک کات فلاور و قابل استفاده در فضاي آزاد مطرح است. مصرف گل داودي به عنوان شاخه بريده در همه دنيا رايج است و ميزان ارز آوري آن براي کشور ما يک رقم قابل توجهي است. با توجه به اينکه داودي يک گياه روز کوتاه است و دوره رشد رويشي آن در روزها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گل اطلسی

گل اطلسی دانلود تحقیق گل اطلسی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا پیشگفتار اطلسي گیاهی است که از زمانهای قدیم کاشتن آن متداول بوده است . این گیاه به بلندی 15 تا20 سانتیمتر و گل های زودرس آن بشکل خوشه انتهای ساقه گوشتی معمولا از نیمه اسفند تا فروردین باز میشود و به رنگهای سفید ، قرمز ، آبی ، بنفش ، صورتی و زرد و غیره است . این گیاه را در آپارتمان می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله قابليت اطمينان / پايايي

مقاله قابليت اطمينان / پايايي دانلود مقاله قابليت اطمينان / پايايي نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 27 فهرست محتوا كارآئي و اثربخشي كيفيت ؛ پيشران تعالي سازماني هزينه يابي كيفيت كنترل كيفيت فراگيري (tqc) مهندسي قابليت اطمينان توليد محصول بي عيب مديريت كيفيت استراتژيك جمع بندي موقت نرم افزار ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت ( RAP ) شاخصهاي قابليت اطمينان بحث قابليت اطمينان د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله بلبرینگها

مقاله بلبرینگها دانلود مقاله بلبرینگها نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 14 فهرست محتوا  پیشگفتار تجزيه تحليل سيگنال صوتي بلبرينگ  کارخانه ها و شرکتهاي توليدي بزرگ ميخواهند تا انجا که ممکن است توليدات خود را به سطح کيفيت و گارانتي بهينه نزديک کنند. بنابراين ديگر پيروي از روشها سنتي و قديمي به صرفه نمي باشد. اين توليد کنند گان علاقمند هستند که طول عمر مفيد قطعات و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بررسي رشد هيجاني و جسماني كودكان

بررسي رشد هيجاني و جسماني كودكان دانلود مقاله بررسي رشد هيجاني و جسماني كودكان   نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 22 فهرست محتوا  پیشگفتار رشد و رفتار در پزشكي كودكان رشد به افزايش دراندازه بدن به منزله يك كل واحد يا افزايش قسمتهاي جداگانه آن اطلاق مي شود؛در حاليكه نموبه تغييرات دركاركردهايي اختصاص مي يابد كه ازمحيط هيجاني واجتماعي تاثير مي پذيرند .مسير رشد ونمو هرفرد درچرخه زندگي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

بررسي ارتباط بين اضطراب و ورزش

بررسي ارتباط بين اضطراب و ورزش دانلود مقاله بررسي ارتباط بين اضطراب و ورزش نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 15 فهرست محتوا نقش ورزش در کاهش اضطراب تاثير اضطراب بر عملكرد ورزشي‌ ملاحظات‌ بنيادي‌ روانشناسي ورزشي اثرات ورزش بر سلامت روان  پیشگفتار امروزه نقش ورزش آنقدر مورد توجه قرار گرفته که آنرادر تکنیکهای رفتار درمانی توصیه می کنند. نقش شنا در اضطراب زدایی وتخلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله آينه كاري

مقاله آينه كاري دانلود مقاله آيينه كاري نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 19 *همراه با تصاویر * فهرست محتوا پیشگفتار جهان در تفكر اسلامى جلوه و مشكات انوار الهى است و حاصل فيض مقدس نقاش‏ازلى،و هر ذره‏اى و هر موجودى از موجودات جهان و هر نقش و نگارى مظهر اسمى ازاسماء الهي است و در ميان موجودات،انسان مظهر جميع اسماء و صفات و گزيده عالم‏است. هنرمند در پرتو چنين تف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آشنايي با بناهاي تاريخي امارات

آشنايي با بناهاي تاريخي امارات دانلود تحقیق آشنايي با بناهاي تاريخي امارات   نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا محوطه هاي تاريخي امارات بناهاي تاريخي فجيره ليست بناهاي تاريخي امارات بناهاي تاريخي دبي جاذبه های شهر دبی  1- برج العرب:  2 - برج دبی: ... از مکان های تاریخی شهر دبی  بستکیه:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شايع ترين عارضة فراموشي (آلزايمر)

شايع ترين عارضة فراموشي (آلزايمر) دانلود مقاله شايع ترين عارضة فراموشي (آلزايمر) نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا پیشگفتار بيماري آلزايمر يك بيماري پيش رونده است كه با گذشت زمان وخيم تر مي شود. عامل اصلي «دمانس» يا زوال عقل بيماري آلزايمر است كه علائم مشخصه آن از دست دادن حافظه، قضاوت، استدلال و تغييراتي در حالات و رفتار فرد است. براي شناخت بيشتر اين بيماري متن زي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله آشنايي با بي نهايت ها و دترميان و ارائه فرمولها

مقاله آشنايي با بي نهايت ها و دترميان و ارائه فرمولها  دانلود مقاله  آشنايي با بي نهايت ها و دترميان و ارائه فرمولها     نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 17 فهرست محتوا بی نهایت ها نگرش باستانی در مورد بی نهایت نگر ش های نوین آغازین در مبحث بي نهايت ها ادراک ریاضی در مبحث بي نهايتها نظریات مدرن بي نهايت ها مطلق اعداد اول دترميان با فرمول منبع:   پیشگفتار بی نهایت (از واژه لاتین "finitus" ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

پاورپوینت آموزش کپتیویت captivate

پاورپوینت آموزش کپتیویت captivate دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار adobe captivate 7 تعداد اسلایدها : 29 فهرست * مقدمه * نصب * نحوه ی کرک کردن * آموزش نحوه ی کار با میز کار * منوها و ابزار های جعبه ابزار * افزودن صدا * افزودن فیلم * نحوه ی انتشار فایل *آموزش ساخت ازمون های الکترونیکی مقدمه در سالهای اخیر توجه به آموزش الکترونیکی و استفاده از ابزار های مالتی مدیا به طرز چشم گیری افزایش یافته است. همین امر باعث شده تا همکارا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

انتخاب پالايندة ديناميكي مناسب براي خاكهاي دانه اي اشباع با استفاده از نتايج آزمايشات ميز لرزان

انتخاب پالايندة ديناميكي مناسب براي خاكهاي دانه اي اشباع با استفاده از نتايج آزمايشات ميز لرزان دانلود مقاله انتخاب پالايندة ديناميكي مناسب براي خاكهاي دانه اي اشباع با استفاده از نتايج آزمايشات ميز لرزان نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 6 *همراه با نمودارهای مربوطه * فهرست محتوا چكيده اصلاح شتابنگاشت ها يكي از مسايل مهم در مهندسي زلزله مي باشد . از آنجا كه هنگام برداشت ركوردهاي زلزله  خطاهاي متعددي در آنها وارد مي شود، اين مسأله از اهميت خاصي برخوردا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

انطباق چارچوب معماري سازمانی زکمن با معماري مدل رانه

انطباق چارچوب معماري سازمانی زکمن با معماري مدل رانه دانلود مقاله انطباق چارچوب معماري سازمانی زکمن با معماري مدل رانه نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 8 *همراه با تصاویر و جداول مربوطه * فهرست محتوا چکیده معماري سازمانی به عنوان یک را ه حل جامع و راهبردي در توسعه و نگهداشت سامانه هاي اطلاعاتی از نیمه دوم دهه 90 به شدت مورد توجه قرار گرفته است . یک سازمان، مجموعه پیچیده اي از فرآیندهاي فیزیکی و منطقی است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله بتن خود متراکم

مقاله بتن خود متراکم دانلود مقاله بتن خود متراکم نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 9 *همراه با نمودارهای مربوطه * فهرست محتوا چکیده یکی از دستاوردهاي نوین تکنولوژي بتن بوده است که سالها است در اروپا ، آمریکا و ژاپن (S.C.C) بتن خود متراکم مورد استفاده قرارگرفته و روز به روز کاربرد خویش را بین مهندسین پیدا می کند. متاسفانه به دلایل نامعلوم تا کنون این صنعت در ایران رواج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین

مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین دانلود مقاله اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 51 فهرست محتوا مقدمه علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی مردم ایران که مصرف سرانۀ بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است ، در اثر عوامل مختلف ( فنی – اجتماعی – اقتصادی ) آسیب های شدیدی به اقتصاد ملی به ویژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

ایزولاسیون رطوبتی

ایزولاسیون رطوبتی دانلود تحقیق ایزولاسیون رطوبتی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست محتوا پیشگفتار یکی از مشکلات اساسی که در اکثر سازه ها به چشم می خورد مشکل نم و رطوبت می باشد که در بعضی مواقع خسارات جبران ناپذیری را به ساز ها و ساختمان وارد می نماید و یکی از راهکارهای مقابله با ‎آن عایقکاری رطوبتی می باشد . در ایران با توجه به اقلیم و آب و هوا و نیز وجود منابع عظیم نفت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اصول رگولاتورهاي خطي ولتاژ

اصول رگولاتورهاي خطي ولتاژ دانلود مقاله اصول رگولاتورهاي خطي ولتاژ نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 52 *همراه با دیاگرام های مربوطه * فهرست محتوا چكيده اين مقاله درباره عملكرد رگولاتورهاي خطي ولتاژ مي‌باشد. متداول‌ترين روش‌هاي رگولاسيون مطرح خواهند شد. در قسمت رگولاتورهاي خطي، انواع استاندارد، LDO و نيمه LDO به همراه مثالهاي مداري ، تشريح خواهند شد. البته رگولات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان